Ogólne warunki

1 Zakres

Poniższe ogólne warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży, dostaw i usług. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie. Sprzeczne warunki klientów lub warunki odbiegające od wskazanych w naszych Ogólnych warunkach nie będą akceptowane, chyba że zostaną zatwierdzone przez Sklep Creasolna piśmie w indywidualnych przypadkach. Ponadto obowiązują również obowiązujące przepisy prawne.

2 Zawarcie umowy

Klient oferuje zawarcie umowy poprzez wysłanie zamówienia. Automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Ciebie, wraz ze wszystkimi szczegółami twojego zamówienia. To potwierdzenie zamówienia nie stanowi akceptacji umowy oferowanej przez klienta.Sklep Creasolbędzie uprawniony do przyjęcia takiej oferty w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, wysyłając osobną wiadomość, w której oferta zostanie potwierdzona, lub dostarczając towary w tym terminie.Sklep Creasolzastrzega sobie również prawo do odrzucenia oferty klienta. Klient zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną.

3 Prawo do rezygnacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient jest uprawniony do wycofania oświadczenia woli o zawarciu umowy w ciągu dwóch tygodni poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia (listem, faksem lub email) lub zwracając towar doSklep Creasol. Aby zachować zgodność z tym terminem, wystarczy wysłać towar na czas. W takim przypadku prosimy o przesłanie oświadczenia lub towaru na adres:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
via Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
ITALY

Konsekwencje wycofania

W przypadku wycofania sięSklep Creasolzwróci klientowi cenę zakupu, jeśli została już zapłacona. Wszystkie opłaty wnoszone przezSklep Creasol(opłata za dostawę i opłata bankowa) zostaną odjęte od ceny zakupu. W przypadku znacznego pogorszenia jakości towarów lub w przypadku utraty klient naprawi odpowiadające mu zmniejszenie wartości lub straty doSklep Creasoljeśli wycofa swoje zamówienie.
Klienci prywatni mają jedynie prawo do wycofania się; firmy lub korporacje publiczne nie są uprawnione do tego prawa, ale mogą również poprosić o wycofanie.

4 Ceny i koszty wysyłki

Wszystkie podane ceny i koszty wysyłki zawierają włoski podatek VAT (20%) W powyższej tabeli wymieniono niektóre koszty wysyłki, ale więcej informacji jest dostępnych podczas realizacji transakcji.

5 Warunki dostawy

Towar jest zależny od dostępności. Wszelkie opóźnienia w procesie dostawy towarów są poza naszą kontrolą. W związku z tym nie można zagwarantować czasu dostawy, a wszelkie daty określone dla dostawy towarów należy traktować jedynie jako przybliżone. GdybyCreasol Storminie ma na stanie, klient zostanie o tym powiadomiony, w związku z czym należy przewidzieć 14 dni na wysyłkę towaru. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 14 dni klient ma prawo anulować zamówienie iSklep Creasolzwróci pieniądze już zapłacone przez klienta za dowolny towar.Sklep Creasol</ strong>nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, szkody, obciążenia lub wydatki spowodowane opóźnieniem dostawy towarów.Sklep Creasolwybiera sposób wysyłki.

6 Warunki płatności

Niektóre warunki płatności pokazano w powyższej tabeli. Więcej informacji podczas realizacji transakcji.

Płatność za pobraniem jest dostępna tylko w kilku krajach. Towar jest zwykle wysyłany BEZ faktury handlowej. Firma, która potrzebuje faktury handlowej, powinna wyraźnie o to poprosić, podając swój identyfikator VAT (numer firmy).

7 Gwarancja

Wszystkie produkty objęte są gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne ograniczoną do dwóch lat. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej pielęgnacji lub przeróbek, zużycia lub działania siły wyższej. Jeżeli po inspekcjiSklep Creasolstwierdzimy, że produkt ma wadę materiałową lub wykonawczą,Sklep Creasolwedług własnego uznania naprawi lub wymieni produkt bezpłatnie i zwróci produkt klientowi. Klient ponosi koszty wysyłki doSklep Creasol, koszty kontroli i wysyłki zwrotnej ponosiSklep Creasol. Niniejsza gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu przypadkowych lub wynikowych szkód związanych z problemem gwarancyjnym.

8 Prywatność

Wszystkie dane osobowe klientów będą traktowane jako absolutnie poufne. Informacje będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez klienta i przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących zasad i przepisów. Przekazywanie takich informacji stronom trzecim, które nie są zaangażowane w wykonanie umowy, jest wykluczone. Klient, który chce usunąć jego informacje, powinien poprosić o usunięcie e-mailem.
Sprawdź naszePolityka prywatności.

</ p>

9 Różne

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, że zakupiony towar spełnia krajowe wymagania techniczne i normy wymagane przez jego kraj.

10 Sąd właściwy

Sądem właściwym będzie Treviso, Włochy. Powyższe Ogólne Warunki podlegają prawu kraju włoskiego, z wyłączeniem CISG (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).