Všeobecné podmienky

1 Rozsah

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávky sa vzťahujú na všetky predaje, dodávky a služby. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia výlučne. Konfliktné podmienky alebo podmienky zákazníkov, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú uvedené v našich všeobecných obchodných podmienkach, sa neakceptujú, pokiaľ nebudú schválené Creasol Storepísomne v jednotlivých prípadoch. Okrem toho sa uplatňujú aj príslušné právne predpisy.

2 Založenie zmluvy

Zákazník ponúka na uzavretie zmluvy zaslaním objednávky. Automaticky vygenerované potvrdenie objednávky vám bude zaslané vrátane všetkých podrobností o vašej objednávke. Toto potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie zmluvy ponúkanej zákazníkom.Creasol Storesú oprávnení prijať takúto ponuku do dvoch týždňov od jej prijatia buď zaslaním samostatnej správy, v ktorej je ponuka potvrdená, alebo doručením tovaru v tejto lehote.Creasol Storesi tiež vyhradzuje právo neprijať zákazkovú ponuku zmluvy. O tejto skutočnosti bude potom zákazník informovaný e-mailom.

3 Právo na zrušenie

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odvolať svoje vyhlásenie o úmysle uzavrieť zmluvu do dvoch týždňov zaslaním písomného vyhlásenia (listom, faxom alebo email) alebo vrátením tovaru spoločnostiCreasol Store, Na splnenie tohto termínu stačí odoslať tovar včas. V takom prípade zašlite vyhlásenie alebo tovar na adresu:

Creasol di Subiaco Ing. Paolo
via Santa Croce 15
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
TALIANSKO

Dôsledky stiahnutia

V prípade odstúpenia od zmluvy,Creasol Storevráti zákazníkovi kúpnu cenu, ak už bola zaplatená. Všetky poplatky zaplatenéCreasol Store(poplatok za doručenie a bankový poplatok) budú odpočítané z kúpnej ceny. V prípade výrazného zhoršenia kvality tovaru alebo v prípade straty je zákazník povinný zodpovedajúcim znížením hodnoty alebo straty nahradiťCreasol Storeak svoju objednávku stiahne.
Súkromní zákazníci majú právo iba odstúpiť od zmluvy; spoločnosti alebo verejné korporácie nemajú právo na toto právo, môžu však požiadať aj o výber.

4 Ceny a prepravné

Všetky uvedené ceny a poplatky za dopravu zahŕňajú taliansku DPH (20%). V tabuľke vyššie sú uvedené niektoré poplatky za dopravu, ale ďalšie informácie sú k dispozícii pri platbe.

5 Dodacie podmienky

Tovar podlieha dostupnosti. Akékoľvek oneskorenie v procese dodávky tovaru je mimo našu kontrolu. Dodacia lehota preto nemôže byť zaručená, a preto sa akékoľvek dátumy určené na dodanie tovaru budú považovať iba za približné. akCreasol StoreAk nie je na sklade, bude o tom zákazník informovaný, a preto by sa malo na odoslanie tovaru počkať 14 dní. V prípade omeškania dlhšieho ako 14 dní má zákazník právo objednávku stornovať aCreasol Storevráti všetky peniaze, ktoré už zákazník zaplatil za akýkoľvek tovar.Creasol Store</ Strong>nezodpovedá za žiadne straty, náklady, škody, poplatky alebo výdavky spôsobené oneskorením dodávky tovaru.Creasol Storesi vyberie spôsob odoslania.

6 Platobné podmienky

Niektoré platobné podmienky sú uvedené v tabuľke vyššie. Viac informácií pri pokladni.

Doprava na dobierku je k dispozícii iba v niekoľkých krajinách. Tovar sa obyčajne posiela bez ŽIADNEJ obchodnej faktúry. Spoločnosť, ktorá obchodnú faktúru potrebuje, by o ňu mala výslovne požiadať a uviesť jej IČ DPH (obchodné číslo).

7 Záruka

Na všetky výrobky sa poskytuje záruka na vady materiálu a spracovania obmedzené na obdobie dvoch rokov. Táto záruka sa nevzťahuje na náhodné poškodenie, nesprávne použitie, neodbornú starostlivosť alebo zmenu alebo opotrebenie alebo konanie Boha. Ak po kontroleCreasol Storezistíte, že produkt je chybný v materiáloch alebo spracovaní,Creasol Storepodľa nášho uváženia bezplatne opraví alebo vymení produkt a vráti výrobok zákazníkovi. Náklady na prepravu znáša zákazníkCreasol Store, náklady na inšpekciu a spätnú prepravu znášaCreasol Store, Táto záruka vylučuje nároky na náhodné alebo následné škody v súvislosti s problémom so zárukou.

8 Ochrana osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi o zákazníkoch sa zaobchádza ako s úplne dôvernými. Informácie sa uchovávajú a spracúvajú iba v rozsahu povolenom zákazníkom a za prísneho dodržiavania platných pravidiel a predpisov. Prenos takýchto informácií tretím stranám, ktoré sa nezúčastňujú na plnení zmluvy, je vylúčený. Zákazník, ktorý si želá, aby boli jeho informácie odstránené, by mal e-mailom požiadať o odstránenie.
Skontrolujte našeZásady ochrany osobných údajov,

</ P>

9 Rôzne

Zákazník preberá plnú zodpovednosť za to, že kúpený tovar spĺňa vnútroštátne technické požiadavky a normy požadované v jeho krajine.

10 Súd pre právomoc

Príslušným súdom je Treviso, Taliansko. Vyššie uvedené všeobecné podmienky sa riadia zákonmi talianskej krajiny, s výnimkou CISG (Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru).